Dokumenty Jana Pawła II

Karol Wojtyła jako filolog, filozof i teolog bardzo interesował się chrześcijańskim Wschodem. Fascynował się jego bogactwem języka, kultury, form liturgicznych i duchowości. Po wyborze na papieża stale podkreślał znaczenie wschodniej tradycji chrześcijańskiej dla rozwoju Kościoła. Miał żywe doświadczenie świata wschodniego zdobywane podczas licznych spotkań.

Wspólna deklaracja chrystologiczna Kościoła katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu Jana Pawła II, Biskupa Rzymu i Papieża Kościoła katolickiego, oraz Jego Świątobliwość Mar Dinkha IV, Katolikosa-Patriarchy Asyryjskiego Kościoła Wschodu z 11 listopada 1994.

Wspólna deklaracja chrystologiczna, którą 25 lat temu podpisał papież Jan Paweł II i pa-triarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Dinkha IV, jest kamieniem milowym po okresie wspólnej stagnacji chrystologicznej, która trwała bezowocnie przez ostatnie kil-kaset lat. Dokument zajmuje się tymi aspektami nauczania Kościoła o Chrystusie, które sprawiły, że Kościół asyryjski poszedł własną drogą po Soborze w Efezie (431). Warto zauważyć, że wiara, jaką wyznawali Asyryjczycy w odniesieniu do Wcielenia Syna Boże-go, i relacji między dwiema Jego naturami, boską i ludzką, jest taka sama, jak nauczał ją Kościół od czasów Soboru w Chalcedonie (451).

Wspólną deklarację chrystologiczną, oceniono jako pierwszy krok do interkomunii. Na razie jednak do porozumienia nie doszło – wspólne deklaracje patriarchów nestoriańskiego i chaldejskiego dopuszczają tylko, w razie konieczności, przyjęcie komunii przez asyryjczyka w kościele chaldejskim i przez chaldejczyka w kościele asyryjskim. Możliwość tę dopuściła również Stolica Apostolska w oświadczeniu Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan z 25 października 2001.

Kontekst dokumentu oraz tło historyczno-teologiczne przybliża artykuł Mateusz Rafał Potoczny, Michał Sadowski, Dwie wspólne deklaracje komisji dialogu katolicko-asyryjskiego. Status quaestionis i perspektywy. Studia Oecumenica 18 (2018), 297–316.

Orientale lumen (łac. Światło Wschodu) − list apostolski papieża Jana Pawła II ogłoszony 2 maja 1995 z okazji setnej rocznicy listu apostolskiego Orientalium dignitas papieża Leona XIII.

List został poświęcony zagadnieniu jedności Kościoła katolickiego z Kościołami wschodnimi. List podzielony jest na dwa rozdziały poprzedzone wstępem o pragnieniu i potrzebie jedności. W pierwszym rozdziale Jan Paweł II skrótowo przedstawił duchową i teologiczną tradycję chrześcijańskiego Wschodu, m.in. szczególną celebrację liturgii, teologię przebóstwienia, otwartość na lokalną kulturę, przywiązanie do tradycji i oczekiwanie eschatologiczne, monastycyzm. W drugim rozdziale autor przedstawił zarys historii relacji między wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem oraz postulaty działań potrzebnych do osiągnięcia jedności, przede wszystkim postulat wzajemnego poznania.
(źródło opisu: Wikipedia)

Papież pisał w 11 punkcie: Modlitwa liturgiczna na Wschodzie wykazuje wielką zdolność do ogarnięcia całej osoby ludzkiej: tajemnica jest wysławiana ze względu na wzniosłość swej treści, ale również z gorącym uczuciem, które wzbudza w sercu zbawionej ludzkości. W liturgii także ciało jest wezwane do oddawania czci, a piękno, które na Wschodzie jest jednym z najwspanialszych sposobów wyrażania Boskiej harmonii i wzorcem przemienionej ludzkości,30 ujawnia się wszędzie: w kształtach świątyni, dźwiękach, kolorach, światłach, zapachach. Przedłużona celebracja nabożeństwa, powtarzające się wezwania, to wszystko wyraża stopniowe utożsamianie się całej osoby ze sprawowanym misterium. Modlitwa Kościoła staje się już w ten sposób uczestnictwem w liturgii niebiańskiej, zadatkiem ostatecznego stanu szczęśliwości.

W punkcie 20 czytamy: Z perspektywy dnia dzisiejszego widzimy, że prawdziwe zjednoczenie jest możliwe pod warunkiem pełnego poszanowania godności drugiego oraz odrzucenia tezy, jakoby całość zwyczajów i praktyk Kościoła łacińskiego była bardziej kompletna lub lepiej ukazywała pełnię poprawnej doktryny; widzimy ponadto, że zjednoczenie to winna poprzedzać świadomość komunii, która ma przenikać cały Kościół, a nie ograniczać się tylko do porozumienia zawartego na szczycie.

Ut unum sint (łac. Aby byli jedno) – ogłoszona 25 maja 1995 roku encyklika Jana Pawła II (dwunasta z kolei). Jest kolejną encykliką w historii papiestwa, która traktuje sprawę ekumenizmu.

Papież pisał w 61 punkcie: Kościół katolicki nie pragnie niczego innego, jak tylko pełnej komunii między Wschodem i Zachodem.

Bliskie są nam słowa papieża Pawła VI z Dekretu Soboru Watykańskiego II o Kościołach Wschodnich Katolickich Orientalium Ecclesiarum, 30.

Do wszystkich chrześcijan wschodnich jak i zachodnich kieruje się usilną prośbę, żeby zanosili gorące i wytrwałe, nawet codzienne prośby do Boga, aby za wspomożeniem Najświętszej Bożej Rodzicielki wszyscy stali się jedno. Niech modlą się także, aby na tak licznych chrześcijan – do jakiegokolwiek należących Kościoła – którzy, wyznając mężnie imię Chrystusa, cierpią i doznają ucisku, zstąpiła pełnia pokrzepienia i pocieszenia od Ducha Świętego Pocieszyciela.
Wszyscy miłujmy się nawzajem miłością braterską, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzając (por. Rz 12, 10).

Polecamy artykuł ks. Michała Sadowskiego Trzecie płuco chrześcijaństwa? Jan Paweł II a Kościoły tradycji syryjskiej. Studia Wrocławskie 16 (2014), 245-261.